Laimian City mỗi tháp có bao nhiêu thang máy? bao nhiêu thang thoát hiểm?

Laimian City chi tiết số lượng thang máy và cách bố trí thang máy tại khu CT3: 301, 302, 302, 304

Thang máy căn hộ Laimian City (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Tòa 301: Khu CT3 có 8 thang máy 2 thang máy thoát hiểm thang thoát hiểm
Tòa 302: Khu CT3 có 7 thang máy 2 thang máy thoát hiểm thang thoát hiểm
Tòa 303: Khu CT3 có 7 thang máy 2 thang máy thoát hiểm thang thoát hiểm
Tòa 303: Khu CT3 có 7 thang máy 2 thang máy thoát hiểm thang thoát hiểm