Laimian City mỗi tháp có bao nhiêu thang máy? bao nhiêu thang thoát hiểm?

Chi tiết số lượng thang máy và cách bố trí thang máy tại khu CT3: 301, 302, 302, 304

Thang máy căn hộ Laimian City (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Tòa 301: Khu CT3 có 8 thang máy 2 thang máy thoát hiểm thang thoát hiểm
Tòa 302: Khu CT3 có 7 thang máy 2 thang máy thoát hiểm thang thoát hiểm
Tòa 303: Khu CT3 có 7 thang máy 2 thang máy thoát hiểm thang thoát hiểm
Tòa 303: Khu CT3 có 7 thang máy 2 thang máy thoát hiểm thang thoát hiểm