Độ cao trần của căn hộ Laimian City Là bao nhiêu?

Laimian |  Nhiều loại chung cư căn hộ khác nhau nên dẫn đến thiết kế, kích thước, chiều cao trần của căn hộ…. ngoài phụ thuộc vào dự tính mong muốn của Chủ Đầu Tư thì còn phuộc thuộc vào tiêu chuẩn chung của hiệp hội xây dựng hoặc quy định của bên có thẩm quyen2 cấp phép.

Độ cao trần của căn hộ Laimian City Là bao nhiêu?

Độ cao trần hoàn thiện căn hộ Laimian City là 3,3 m.