Danh sách vật liệu bàn giao của căn hộ Laimian City?


Laimian |  Danh sách vật liệu bàn giao của căn hộ Laimian City? (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Danh sách vật liệu bàn giao của căn hộ Laimian City? (chủ đầu tư sẻ công bố ngay sau khi khai chương nhà mẫu)