Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật
Ngày có hiệu lực: ngày 31 tháng 5 năm 2019

Raemians.com (“chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) vận hành trang web https://raemians.com/ (sau đây gọi là “Dịch vụ”).

Trang này thông báo cho bạn các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn bạn đã liên kết với dữ liệu đó. Chính sách bảo mật cho Raemians.com đã được tạo ra với sự trợ giúp của termsFeed.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập từ https://raemians.com/

Định nghĩa
Dịch vụ

Dịch vụ là trang web https://raemians.com/ được điều hành bởi Raemians.com

Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân có nghĩa là dữ liệu về một cá nhân sống có thể được xác định từ những dữ liệu đó (hoặc từ những thông tin đó và thông tin khác thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc có khả năng thuộc sở hữu của chúng tôi).

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng là dữ liệu được thu thập tự động hoặc được tạo bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lần truy cập trang).


Cookies

Cookies là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động).

Thu thập và sử dụng thông tin
Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Các loại dữ liệu được thu thập
Dữ liệu cá nhân
Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn (“Dữ liệu cá nhân”). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

Cookies và dữ liệu sử dụng
Dữ liệu sử dụng
Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng (“Dữ liệu sử dụng”). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, duy nhất định danh thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Theo dõi & dữ liệu cookie
Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của mình và chúng tôi giữ một số thông tin nhất định.

Cookies là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu có thể bao gồm một định danh duy nhất ẩn danh. Cookies được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi khác cũng được sử dụng như đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookies chúng tôi sử dụng:

Bánh quy phiên. Chúng tôi sử dụng Cookies phiên để vận hành Dịch vụ của mình.
Cookie ưu tiên. Chúng tôi sử dụng Cookie ưu tiên để ghi nhớ tùy chọn của bạn và các cài đặt khác nhau.
Cookie bảo mật. Chúng tôi sử dụng Cookies bảo mật cho mục đích bảo mật.
Sử dụng dữ liệu
Raemians.com sử dụng dữ liệu được thu thập cho các mục đích khác nhau:

Cung cấp và duy trì Dịch vụ
Để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi
Để cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy
Để cung cấp chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
Để cung cấp phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ
Để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ
Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật
Chuyển dữ liệu
Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển đến – và được duy trì trên – các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán chính phủ khác nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với các quyền từ thẩm quyền của bạn.

Nếu bạn ở bên ngoài Việt Nam và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ liệu cá nhân sang Việt Nam và xử lý thông tin đó tại đó.

Sự đồng ý của bạn với Chính sách quyền riêng tư này kèm theo việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển tiền đó.

Raemians.com sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách bảo mật này và việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sẽ diễn ra cho một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có kiểm soát đầy đủ bao gồm cả bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu
Yêu cầu pháp lý
Raemians.com có ​​thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn với niềm tin tốt rằng hành động đó là cần thiết để:

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
Để bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Raemians.com
Để ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể liên quan đến Dịch vụ
Để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc cộng đồng
Để bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý
Là một công dân châu Âu, theo GDPR, bạn có một số quyền cá nhân nhất định. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các hướng dẫn này trong Hướng dẫn GDPR